Algemene veiling- en verkoopvoorwaarden

Algemene veiling- en verkoopvoorwaarden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veilinghuiseenmaalandermaal (VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL B.V ) gevestigd te Oosterhout (KvK nummer 65241606) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 
Artikel 1; Definities
In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.  Aanbod: Een onderhands aanbod van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL.BV, al dan niet in eigen naam, tot verkoop van een of meerdere Zaken;
b.  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL: IVBEO B.V. , gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan NIJVERHEIDSWEG 34 (4906CL) Oosterhout(NL) en/of een aan haar gelieerde (rechts-)persoon die deze Voorwaarden van toepassing verklaart;
c.  (Aspirant)koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan een Veiling, dan wel een Aanbod van
VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL heeft ontvangen;
d.  Bieding: een door een (Aspirant)koper voor een Kavel of een combinatie van Kavels schriftelijk dan wel via de website van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL geboden bedrag, exclusief Opgeld, mijngeld, BTW en Plokgeld;
e.  Consument: een (Aspirant)koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
f.  Curator: Een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa;
g.  Formulier: het in artikel 2.2 van deze Voorwaarden genoemde formulier;
h.  Kavel: een of meer Zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild;
i.  Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder een veilingnummer worden geveild;
j.  Koopsom: In geval van Veiling: het bedrag van de hoogste Bieding ( in geval van mijning waarbij één of meer Kavels aan de mijner worden toegewezen vermeerderd met het bedrag waarop is gemijnd), zulks vermeerderd met de volgende bedragen het Opgeld, de door de Koper verschuldigde omzetbelasting en (indien uitgeloofd) Plokgeld. Indien niet van een Veiling sprake is: de door de Koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs,
vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
k.  Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en (Aspirant)koper anderzijds al dan niet via een Veiling tot stand gekomen;
l.  Mijning: een door een (Aspirant)koper op de veiling voor een Kavel of een combinatie van Kavels bij afslag afgemijnd bedrag;
m.  Opgeld/Veilingkosten: 17,5% van de Bieding(of zoveel meer of minder als VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL voorafgaand aan de veiling kenbaar maakt) als opgeld voor VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL (vermeerderd met de over dit bedrag aan opgeld verschuldigde BTW);
n.  Plokgeld: het voor rekening van de mijner en aan de hoogste bieder toekomende bedrag (waarvan de hoogte voor de veiling door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL wordt vastgesteld en aan de op de veiling aanwezigen wordt medegedeeld) in het geval dat een Kavel of combinatie van Kavels bij opbod en afslag wordt geveild en de Kavel of combinatie van Kavels aan de mijner wordt toegewezen;
o.  Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL aan de (Aspirant)koper houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de Koopsom op een Veiling definitief aan hem is toegewezen. Toewijzing kan plaatsvinden middels toezending van een (pro forma of concept) factuur;
p.  Veiling: de openbare verkoop van een of meerdere Kavels, al dan niet online en al dan niet in het kader van een executoriale verkoop;
q.  Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant, verkopen of veilen van een of meerdere Zaken. Indien in enig document (waaronder advertentie, aankondiging, pro forma of concept factuur, factuuur) is vermeld dat de verkoop en/ of Veiling in opdracht van een derde plaatsvindt, wordt VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL geacht de verkoop en/ of Veiling namens de Verkoper te doen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders in de Koopovereenkomst en/ of de schriftelijke berichtgeving rondom een Veiling is bepaald;
r.  Voorwaarden: deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden;
s.  Zaken: een of meer goederen en/of diensten.

Artikel 2; Toepasselijkheid
2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gehouden Veiling, ieder Aanbod, iedere registratie door een (Aspirant)koper zoals vermeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden en iedere met VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gesloten (Koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (Aspirant)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper van de hand gewezen.
2.2  In geval van een Veiling geeft elke (Aspirant)koper door registratie middels het op de website van www.Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.com of www.Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.nl geplaatste daartoe bestemde formulier, dan wel door het invullen van het voorafgaand aan de Veiling door (Aspirant)koper van een schriftelijk daartoe bestemd formulier te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Voorwaarden.
2.3  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL kan, naast deze Voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voorzover bijzondere voorwaarden van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL strijdig zijn met deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.
2.4  Wanneer deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en georganiseerde Veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3; Voorwaarden voor deelname aan Veiling
3.1  (Aspirant)koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. (Aspirant)koper dient zich voor aanvang van de veiling door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL te laten registreren middels het Formulier en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling. Door invulling van het Formulier geeft (Aspirant)koper VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
3.2  (Aspirant)koper is verplicht er voor te zorgen dat door hem op het Formulier de gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid, volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze ingevulde gegevens dient de (Aspirant)koper VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL omgaand schriftelijk op de hoogte te stellen.
3.3  (Aspirant)kopers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL aan te tonen dat zij kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL hen de deelname aan de Veiling kan ontzeggen.
3.4  De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de (Aspirant-)koper gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door (Aspirant-)koper niet aan derden worden overgedragen. Als de (Aspirant-)koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient (Aspirant-)koper VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de (Aspirant-)koper te voorkomen. De (Aspirant-)koper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. De (Aspirant-)koper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en (Aspirant-)koper zal VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van (Aspirant-)koper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van (Aspirant-)koper.
3.5  Door registratie op de in artikel 3.1 bepaalde wijze heeft (Aspirant-)koper toegang tot een Veiling en het recht daarop als bieder op te treden. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4; Privacyverklaring
4.1  (Aspirant)koper verleent hierbij toestemming aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL om gegevens die (Aspirant)koper verstrekt bij de in artikel 3.1 bedoelde registratie in haar administratie te bewaren en door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en aan haar gelieerde vennootschappen te gebruiken voor de volgende doeleinden:
• voor controledoeleinden;
• om haar diensten te verlenen;
• om een bieding van (Aspirant)koper af te handelen (waaronder het versturen van facturen) en (Aspirant)koper over het verloop daarvan te informeren;
• om (Aspirant)koper te informeren over veilingen die worden georganiseerd; als (Aspirant)koper geen prijs stelt op deze informatie kan (Aspirant)koper dat aangeven door contact op te nemen met de klantenadministratie van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op http://Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.com/content/contact;
• om (Aspirant)koper te informeren over veilingen van producten en diensten die op basis van persoonlijke voorkeuren van (Aspirant)koper zijn geselecteerd; als (Aspirant)koper geen prijs stelt op deze informatie kan (Aspirant)koper dat aangeven door middel van het invullen en verzenden van het Formulier dan wel door contact op te nemen met de klantenadministratie van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op http://www.veilinghuiseenmaalandermaal.com/aboutus.asp;
• om (Aspirant)koper te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de veilingwebsite;
• om gegevens aan derden te verstrekken op basis van een wettelijke verplichting;
• om gegevens van (Aspirant)koper aan derden te openbaren of te verstrekken in het kader van een gerechtelijke procedure;
• om (Aspirant)koper te contacteren voor marketingdoeleinden; als (Aspirant)koper hierop geen prijs stelt, kan (Aspirant)koper dat aangeven door contact op te nemen met de klantenadministratie van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op http://Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.com/content/contact;
• om gegevens van (Aspirant)koper aan derden (waaronder Verkoper) te verstrekken in het kader van de afhandeling van een Veiling.
4.2  Voorts legt VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor beveiliging van de veilingwebsite;
4.3  Daarnaast kan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL informatie over het gebruik door (Aspirant)koper van de veilingwebsite verzamelen en analyseren. Hierbij kan door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gebruik worden gemaakt van een Cookie. Dit is een klein tekstbestand dat door een browser wordt opgeslagen op de computer waarvan(Aspirant)koper gebruik maakt. (Aspirant)koper kan zijn browser zo instellen dat (Aspirant)koper tijdens een bezoek aan de veilingwebsite geen Cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat (Aspirant)koper geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de veilingwebsite of dat (Aspirant)koper geen toegang heeft tot onderdelen van de veilingwebsite. Voorts wordt in een Cookie informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de veilingwebsite van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL te vergemakkelijken.
4.4  Bij de verdere groei en ontwikkeling van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL worden overgedragen aan een derde. In dat geval kunnen door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ook persoonsgegevens van (Aspirant)koper die door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en dit artikel 4 worden bewaard en gebruikt worden overgedragen aan een derde. (Aspirant)koper verleent hiervoor door aanvaarding van deze Voorwaarden reeds nu voor alsdan zijn uitdrukkelijke toestemming.
4.5  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL kan persoonsgegevens van (Aspirant)koper gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in de in dit artikel opgenomen privacybepaling. In voorkomend geval kan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL (Aspirant)koper hierover informeren via de veilingwebsite www.Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.com en de veilingwebsite www.Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.nl alvorens hiertoe over te gaan. (Aspirant-)koper komt hierbij met VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL overeen dat (Aspirant-)koper de Voorwaarden zoals opgeslagen op www.veilinghuiseenmaalandermaal.com en www.veilinghuiseenmaalandermaal.com steeds voorafgaand aan het bezoek aan een Veiling/de veilingwebsite zal raadplegen zodat (Aspirant-)koper van de laatste wijzigingen op de hoogte blijft. Het bepaalde in artikel 2.4 is van overeenkomstige toepassing.
4.6  (Aspirant-)koper mag de gegevens die VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL over hem verzamelt desgewenst inzien en laten corrigeren voorzover deze onjuist zijn.

Artikel 5; Veilingprocedure
De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bepaald. Dit betekent onder andere dat VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding of Mijning niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
5.1  Een ieder is verplicht om door of namens VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
5.2  De Veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
5.3  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is gerechtigd video-opnamen met beeld en geluid te maken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Veiling en deze video-opnamen naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken.
5.4  De Veiling geschiedt "bij opbod", tenzij VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bepaalt dat de veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden "bij opbod en afslag". VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen. Zowel in geval van een Veiling bij opbod als in geval van een Veiling bij opbod en afslag is aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL steeds slechts sprake van
een (openbare) uitnodiging aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL in naam en voor rekening van Verkoper tot het doen van een aanbod.
5.5  De Veiling kan geschieden in gevallen waarin van een executoriale verkoop sprake is en in gevallen waarin van een
executoriale verkoop geen sprake is. In geval van een executoriale verkoop zal de verkoop plaatsvinden ten overstaan van een notaris.

Artikel 6; Toestand zaken
6.1  De (Aspirant)koper koopt de Zaak voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevindt met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing, ook in gevallen waarin geen sprake is van een executoriale verkoop. Zich aan gekochte zaken bevindende leidingen, kabels en andere verbindingen maken, tenzij de wet anders bepaalt dan wel VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL uitdrukkelijk anders heeft aangegeven, slechts deel uit van het gekochte tot de eerste afsluiter, fitting of het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde leidingen, kabels of andere verbindingen behoren, tenzij door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet tot het gekochte.

Artikel 7; Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling
7.1  In geval van Veiling is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gerechtigd, zonder opgave van redenen, Biedingen niet te accepteren. Schriftelijke Biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld en door de (Aspirant)koper ondertekend formulier waarop in elk geval de volledige naam en voornaam, de geboortedatum en het adres en woonplaats van de (Aspirant) koper, het kavelnummer waarop wordt geboden en de prijs (exclusief BTW, mijngeld, Opgeld en Plokgeld) die wordt geboden is vermeld. De (Aspirant)koper is gebonden aan een Bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, noch haar medewerkers, noch Verkoper, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een Bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.
7.2  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).
7.3  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is gerechtigd Biedingen en Mijningen namens derden uit te brengen.
7.4  Elke Bieding en Mijning geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een Bieding of Mijning uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar Bieding/Mijning voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de Bieding of Mijning uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
7.5  Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bieding of een Mijning uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
7.6  VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bepaalt of bij het doen van een Bieding of Mijning een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de Bieding/Mijning heeft uitgebracht niet aan zijn Bieding/Mijning zal worden gehouden. (Aspirant)kopers kunnen aan de beslissing van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL terzake geen enkel recht ontlenen.
7.7  De (Aspirant)koper die de hoogste Bieding of Mijning uitbrengt, wordt na de Toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (Aspirant)kopers beslist VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding of Mijning te hebben uitgebracht, zonder dat (Aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
7.8  De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.
7.9  De Koopovereenkomst komt in geval van Veiling tot stand op het moment van Toewijzing.
7.10 (Aspirant)koper is er van op de hoogte dat de Zaken die door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ter verkoop worden aangeboden aan de in de Koopovereenkomst vermelde Verkoper in eigendom toebehoren. Voor zover in de Koopovereenkomst niet VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW. In dat geval handelt VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL in naam van en voor rekening van de Verkoper en komt geen koopovereenkomst tot stand komt tussen VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en (Aspirant)koper. Hiervan is onder meer sprake indien in de aankondiging voor de Veiling, in de veilingcatalogus en/ of andere uitingen zijdens VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is aangegeven dat de Veiling of Verkoop in opdracht van een al dan niet benoemde derde plaatsvindt Deze Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht wie als Verkoper optreedt.

Artikel 8; Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling
8.1  De door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
8.2  In offertes van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.
8.3  Indien niet van een Veiling sprake is, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat het Aanbod door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL namens Verkoper wordt aanvaard.
8.4  Het in artikel 7.10 van deze Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een Koopovereenkomst tot stand komt, terwijl van een Veiling geen sprake is.

Artikel 9: Onderzoeksplicht (Aspirant)koper
9.1  De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.
9.2  Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL of Verkoper wordt ingestaan. Als VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken. De (Aspirant) Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.
9.3  De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

Artikel 10; Betaling, zekerheidstelling, termijnen
10.1 De (Aspirant)koper dient de Koopsom uiterlijk binnen de door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gestelde termijn van afname zoals nader omschreven in artikel 11 van de Voorwaarden te hebben betaald op de door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL daartoe aangegeven bankrekening. Na het verstrijken van voormelde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim. Indien (Aspirant)koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bevoegd zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, de kavels naar haar exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen. (Aspirant)koper zal op verzoek aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop, 17% commissiekosten en alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL. De (Aspirant)koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%, tenzij de Koopovereenkomst kwalificeert als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. In laatstgenoemd geval is de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd door de (Aspirant)koper aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL.
10.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.
10.3 VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is gerechtigd om van de (Aspirant)koper bij of na het sluiten van de Koopovereenkomst direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL of de Verkoper. Indien de (Aspirant)koper hieraan in geval van Veiling niet voldoet, is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gerechtigd de Bieding/Mijning niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder. Indien de (Aspirant)koper hieraan in de situatie dat niet van Veiling sprake is niet voldoet, heeft VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL het recht namens Verkoper de Koopovereenkomst te ontbinden. De (Aspirant)koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL te vergoeden, onverminderd de overige rechten van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL.
10.4 Alle termijnen waaraan (Aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (Aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.
10.5 Door de (Aspirant)Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de (Aspirant)koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.6 Indien VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL invorderingsmaatregelen treft tegen de (Aspirant)koper die in verzuim is komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10% van het openstaande bedrag - ten laste van de (Aspirant)koper.

Artikel 11; Afname
11.1 De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op de door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor op de website van www.Veilinghuiseenmaalandermaal-auctions.com gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte Zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte Zaken aan de (Aspirant)koper. Het risico ter zake de gekochte Zaak is voor de (Aspirant)koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige Koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (Aspirant)koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere Zaken in opdracht van een Curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-Commissaris is verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Indien de (Aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte Zaken door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL worden opgeslagen voor risico van de (Aspirant)koper. De (Aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL te voldoen, in welk geval de Zaken pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.
11.2 De (Aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte Zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte Zaken te demonteren, dient de (Aspirant)koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. (Aspirant)koper is tot demontage van zaken die aan niet door (Aspirant)koper gekochte Zaken zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL. De (Aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte Zaken veroorzaakte schade en zal VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De (Aspirant)koper is op eerste verzoek van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gehouden om aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte Zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (Aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
11.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 vindt levering van het gekochte plaats door aflevering van het gekochte door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op het adres van (Aspirant)koper, indien zulks vooraf schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gaat het risico van het gekochte eveneens over op (Aspirant-)Koper vanaf het moment van levering. De gekochte Zaken worden in dat geval vervoerd voor rekening van (Aspirant)koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen tenzij anders aangegeven na ontvangst van een factuur daarvoor aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL zal dienen te vergoeden.
11.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen
11.5 Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat de (Aspirant)koper alle gegevens, waarvan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de (Aspirant)koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst, aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL heeft verstrekt.
11.6 Het is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL toegestaan verkochte Zaken in gedeelten te leveren. Indien de Zaken in gedeelten worden geleverd, is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12; Eigendomsovergang
12.1 De eigendom van het gekochte gaat (ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de (Aspirant)koper over op het moment van levering c.q. afname als bedoeld in artikel 11.1, dan wel 11.3 van deze Voorwaarden, doch (i) niet eerder dan nadat de (Aspirant) koper de volledige Koopsom en eventueel overige door (Aspirant)koper verschuldigde bedragen aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op ten behoeve van de (Aspirant) koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de (Koop-) overeenkomst en (ii) ,indien de Kavel(s) worden/wordt verkocht in opdracht van een Curator niet eerder dan nadat de toestemming van de Rechter-Commissaris is verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Het risico van het gekochte gaat zonder meer over op de (Aspirant)koper op het moment van levering c.q. afname dan wel op het moment waarop (Aspirant)koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering c.q. afname moet meewerken.
12.2 Op afgenomen Zaken die in eigendom van de (Aspirant)koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de (Aspirant)koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Verkoper uit welken hoofde dan ook op de (Aspirant)koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van afgenomen Zaken welke door de (Aspirant)koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
12.3 Indien de (Aspirant)koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL gerechtigd afgeleverde Zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de (Aspirant)koper of derden die de Zaak voor de (Aspirant)koper en/of Verkoper houden weg te halen of weg te doen halen. De (Aspirant)koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de (Aspirant)koper verplicht VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.5 De (Aspirant)koper verplicht zich de Zaken vanaf de levering c.q. afname deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ter inzage te geven. De (Aspirant)koper verplicht zich verder op eerste verzoek van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL (i) alle aanspraken van de (Aspirant)koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW, (ii) de vorderingen die de (Aspirant)koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, (iii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper, (iv) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper en/of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ter bescherming van hun eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de (Aspirant)koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13; Ontbinding
13.1 In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (Aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (Aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in artikel 11.1, 11.2 en/of 11.3 van deze Voorwaarden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de overeenkomst met de (Aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan (Aspirant)koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en/ of Verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de Koopovereenkomst aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL of Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper en/of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL goede grond geven te vrezen dat de (Aspirant)koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de (Aspirant)koper, indien VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL de (Aspirant)koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de (Aspirant)koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst. De (Aspirant)koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 13.1 verkrijgt de (Aspirant)koper geen aanspraak op het Opgeld, voor zover dit reeds door de (Aspirant)koper aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is betaald.
13.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL zich bij de uitvoering van de Koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper en/ of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan (Aspirant) koper verschuldigd te zijn.
Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (Aspirant)koper kan de (Aspirant)koper geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer vorderen; Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke Zaak en deze verwijdering naar de mening van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL het gebouw in gevaar zou brengen of blij¬vende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben Verkoper en VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ontvangen Koopsom en –voor zover ter zake door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper- creditering daarvan door verzending van een creditnota.
13.3 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de Zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben Verkoper en VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL ontvangen Koopsom en –voor zover ter zake door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper- creditering daarvan door verzending van een creditnota.

Artikel 14; Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van zowel VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL als Verkoper, voorzover deze door hun respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid, uitsluitend voor zover daarvan sprake mocht zijn, van zowel VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL als Verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken. Deze beperking geldt niet in geval van opzet en grove schuld aan de zijde van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.
14.2 VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade in de vorm van winstderving.
14.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (Aspirant)koper op VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en/of Verkoper na verloop van 2 weken nadat de Zaken volgens de overeenkomst aan de (Aspirant)koper zijn geleverd of aan de (Aspirant)koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (Aspirant)koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
14.4 VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en/of Verkoper geven geen vrijwaring aan (Aspirant)Koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (Aspirant)koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (Aspirant)koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (Aspirant)koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en/of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 14.4 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op Verkoper niet indien sprake is van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper en/of indien (Aspirant)koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.
14.5 VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een Koopovereenkomst gesloten met een Consument geldt de in dit artikel 14.5 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van Verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) Verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaakschade terzake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.
14.6 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 14 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper het volgende:
(i) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
(ii) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
(iii) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (Aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 9.1 en 9.3 van deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden, terwijl (Aspirant)koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL. Laat de (Aspirant)koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van (Aspirant)koper;
(iv) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
(v) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
(vi) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (Aspirant)koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.
(vii) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.
(viii) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL; en
(ix) VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL is niet aansprakelijk voor door (Aspirant)koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.
14.7 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL c.q. Verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.
14.8 (Aspirant)koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Artikel 15; Executie
15.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

Artikel 16; Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens Verkoper/derde
16.1 Verkoper en (Aspirant)koper komen overeen dat persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van Verkoper of een derde die zich in voorkomend geval op of in een Kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de Koopovereenkomst. (Aspirant)koper is gehouden om indien en voorzover na een veiling zich in een Kavel persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden onverwijld Verkoper hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan Verkoper van deze persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal (Aspirant)koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het (Aspirant)koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven. In geval van schending van het bepaalde in dit artikel 16 is (Aspirant)koper aan Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 1000, - onverminderd enig ander recht van de Verkoper, waaronder maar niet beperkt tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 17; Vrijwaring
17.1 In aanvulling op hetgeen overigens schriftelijk is overeengekomen, geldt dat de (Aspirant)koper VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper uitdrukkelijk vrijwaart voor alle toekomstige en reeds geleden schade en overige aanspraken van (Aspirant)koper en derden, veroorzaakt door en/of verband houdende met zichtbare of verborgen gebreken, incompleetheid, onjuiste aantallen,teleurgestelde verwachtingen van de derden, niet-correcte werking, onbruikbaarheid, onverkoopbaarheid van zaken, niet voldoening het doel waarvoor en/of de verwachtingen waarmee de (Aspirant)koper of opvolgende derden de zaken hebben gekocht, het bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de onmogelijkheid tot overdracht van zaken aan (Aspirant)koper en derden, alle gevolgschade daarbij inbegrepen.
17.2 (Aspirant)koper vrijwaart VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper voor alle aanspraken van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, Verkoper en derden waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met enig handelen of nalaten door VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL of door haar ingeschakelde derden, voor zover deze door de uitvoering van de overeenkomst is en/of zal worden toegebracht en te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van (Aspirant)koper, het personeel van de (Aspirant)koper, door (Aspirant)koper ingeschakelde derden en/of leveranciers.
17.3 (Aspirant)koper vrijwaart VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper voor alle aanspraken van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL, Verkoper en derden, waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn, (i) die niet betreffen directe schade of (ii) die het bedrag zoals bedoeld in artikel 12.1te boven gaan. Voorts vrijwaart (Aspirant)koper VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebeurtenis, die op basis van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid van VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en/of Verkoper jegens (Aspirant)koper zou kunnen opleveren.

Artikel 18; Geschilbeslechting; toepasselijk recht
18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de (Aspirant)koper en VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en tussen de (Aspirant)koper en Verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, beslecht worden door de rechtbank te Arnhem. VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en Verkoper blijven echter bevoegd een geschil voor te leggen aan
de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
18.2 Op deze Voorwaarden en elke overeenkomst tussen VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en de (Aspirant)koper en op elke overeenkomst tussen Verkoper en de (Aspirant)koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19; Vertalingen
19.1 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 20; Slotbepalingen
20.1 Indien en voor zover enig bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.
20.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen Verkoper en (Aspirant)koper en/of tussen VEILINGHUISEENMAALANDERMAAL en (Aspirant)koper (inclusief de bepalingen van deze Voorwaarden voor zover die daarvan deel uitmaken) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.
20.3 Deze Voorwaarden scheppen voor de Verkoper het recht jegens de (Aspirant)koper een beroep op deze Voorwaarden te doen. Verkoper heeft de in deze Voorwaarden opgenomen derdenbedingen aanvaard. Door de registratie als bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden verklaart (Aspirant)koper de in deze Voorwaarden opgenomen derdenbedingen te aanvaarden.
20.4 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden

 

Copyright © 2024 Veilinghuis Eenmaal Andermaal. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website, zoals tekst, grafisch materiaal, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is ofwel het exclusieve eigendom van Veilinghuis Eenmaal Andermaal.

 

Photo of a big bunny rabbit!